Gezondheidsbeleid Op School (GOS)

 1. Inleiding
 2. Taakomschrijving CLB ankerfiguur gezondheidsbeleid
 3. Schoolbetrokken werking
 4. Schooloverstijgende samenwerking (SOS)
 

1. Inleiding.

Gezondheid is de laatste jaren een bijkomend beleidsaccent binnen onderwijs. Het Gemeenschapsonderwijs investeert hier daadwerkelijk in door een netwerk van ankerfiguren op te zetten en door vorming en pedagogisch-didactische materialen ter beschikking te stellen.
Het CLB Genk-Maasland investeert expliciet in de werking rond GOS omwille van volgende redenen:

 • Deze werking past volledig in onze proactieve en emanciperende visie: men versterkt de leerlingen door inzicht en daadwerkelijke acties om te kiezen voor gezondheid.
 • In onze leerlingenpopulatie tellen wij een hoog percentage kansarme leerlingen. Armoede vormt vaak een bedreiging voor de gezondheid. Gezondheid is een recht voor ieder kind.
 • Binnen het gezondheidsnetwerk van het GO! telt iedere SGR 2 ankerfiguren, 1 schooloverstijgend in de SGR en 1 in het CLB.

<<

 

2. Taakomschrijving CLB ankerfiguur (AF) GOS.

 1. Gezondheidsbeleid op school:
  Hierbij ligt de nadruk vooral op het ondersteunen van al de betrokken partners binnen het schoolteam die werken rond GOS (methodiek voor gezondheidsbevordering in het onderwijs). De AF ondersteunt de school in het ontwikkelen van een visie en in het opnemen van een gezondheidsbeleid in het schoolwerkplan alsook in de uitbouw van een werking die gedragen is door het schoolteam. Hierbij wordt de kwaliteitscyclus gehanteerd om zo het proces te bewaken. Om de betrokkenheid van al de actoren te stimuleren en de kans op slagen daardoor te verhogen, wordt de matrix als model aangereikt. Dit model kan gebruikt worden om de beginsituatie te bepalen (hoe ver staan we) maar kan in het verloop van het proces behouden blijven en fungeren als gezondheidsplan waarin de GOS-werking wordt gevisualiseerd.
 2. GVO/gezondheidsbevordering:
  Dit houdt het aanbieden van bruikbare methodieken en materialen in, zodat de leerkracht zelf in de klas gezondheidsbevorderend kan werken. Op vraag kan samen met de betreffende leerkracht(en) overlopen worden wat de noden zijn aansluitend bij de concrete klasgroep en bij het gezondheidsbeleid in de school.
 3. Medische orthotheek:
  De CLB AF GOS volgt nauwgezet het aanbod op van materialen in verband met GOS en gezondheidsbevordering. Bruikbare, degelijke materialen worden aangekocht door het CLB en ter beschikking gesteld van de scholen. De AF zorgt er tevens voor dat een overzicht van materialen in het kader van GOS toegevoegd en aangevuld wordt op onze website. Samen met de orthotheekverantwoordelijke wordt het databestand orthotheek beheerd. Op vraag licht de AF GOS CLB de werking van de (medische) orthotheek toe aan leerkrachten, directies, zorgcoördinatoren.
 4. Communicatie naar collega’s CLB:
  Op regelmatige basis wordt informatie in het kader van het gezondheidsbeleid doorgegeven via enerzijds de personeelsvergaderingen en anderzijds via de medische disciplinevergaderingen (op vraag). Om de werking op mekaar af te stemmen neemt de AF GOS jaarlijks deel (min. 1x) aan het teamoverleg. Op die manier krijgt zowel de AF GOS als het CLB-team zicht op de werking in het kader van GOS, GOK, VOET-en, zorg,…
 5. Netwerk:
  • Werkgroep LOGO inzake Relationele en Seksuele Vorming: hoofddoel is na te gaan waar de noden binnen onderwijs liggen en welke methodieken uitgewerkt kunnen worden.
  • Stuurgroep onderwijs Provincie: de nadruk ligt hierbij op de thema’s Welzijn Op School en Gezondheid.
  • LOGO Limburg: als vertegenwoordiging van CLB Genk-Maasland.
  • Menucommissie Sodexo Diest (grootkeuken voor SGR14).
  • Contacten leggen met lokale, regionale en Vlaamse expertisecentra.
  • Contactfiguur voor coach geestelijke gezondheid (Provincie).
  • SGR14: dit gebeurt o.a. door overleg tussen CLB AF GOS en directie CLB en communicatie met de algemeen directeur van SGR14.

De CLB AF GOS wordt hierbij ondersteund enerzijds door de trajectbegeleidingsdagen van GO! Brussel en vormingen waaraan in de mate van het mogelijke wordt deelgenomen anderzijds door regelmatig overleg met de CLB-directie. Tijdens dit overleg met de directie wordt enerzijds aan intervisie gedaan en anderzijds versterkt dit de link met de scholengroep.

<<

3. Schoolbetrokken werking.

 • Bekend maken werking CLB AF GOS: ronde op al de scholen van SGR 14 waarbij de nadruk ligt op het bevragen van de huidige werking binnen het gezondheidsbeleid, de convenant en vooropgestelde doelstellingen.
 • Evaluatie en beginanalyse GOS-werking op school (jaarlijks op vraag van school): gesprek met directie en gezondheidscoördinator(en) op school in september/oktober aan de hand van een formulier.Deze gegevens worden opgenomen in de afsprakennota en zijn tevens terug te vinden in de ringmappen GOS-BaO en GOS-SO.
 • 2-jaarlijks ondersteuning bij het kiezen van 2 nieuwe gezondheidsdoelstellingen: o.a. tijdens overleg met directie en gezondheidscoördinator(en) op school in september/oktober.
 • Link naar GOS-coördinatoren in de scholen:
  • Aansluitend bij de gezondheidsdoelstellingen, die de school nastreeft, stuurt de CLB AF GOS gerichte informatie door naar de directies en de GOS-coördinatoren in de scholen.
  • Gerelateerd aan de gezondheidsthema’s stuurt de CLB AF GOS informatie door naar de GOS-coördinatoren: info van Sodexo, van de trajectbegeleidingsdagen, van het netwerk over voeding beweging, relationele en sexuele vorming, geestelijke gezondheid en welzijn. 
 • Vraaggestuurde werking:
  • meedenken in de schoolwerkgroep GOS om het gezondheidsbeleid uit te bouwen en te implementeren (matrix), doch niet als vast lid.
  • School uitleg over didactische materialen + info over netwerkmogelijkheden geven.
  • GVO/gezondheidsbevordering: leerkrachten op weg helpen om GVO te geven in de klas: samen voorbereiden, info en materiaal geven, contactgegevens externe deskundigen bezorgen.
  • Gezondheidsthema’s en –doelstellingen GO!: school advies geven over de keuze rekening houdend met de principes van SMART en de kwaliteitscyclus, alsook met de bestaande GOK-werking en de VOET-en.

<<

4. Schooloverstijgende samenwerking (SOS).

Onderzoek heeft aangetoond dat school het verschil kan maken in de beslissing die kinderen en jongeren maken om gezond(er) te leven.  De waarden die de school meegeeft winnen duidelijk aan kracht. Veel scholen werken reeds rond gezondheid, maar hoe bouw je nu concreet een beleid uit?  Hoe kan je Gelijke OnderwijsKansen linken aan Gezondheid Op School?  Welke knelpunten ervaren de scholen?  Om scholen hiermee verder op weg te helpen, wordt op regelmatige basis (3x/schooljaar) een forum georganiseerd waar  o.a. informatie aangeboden wordt alsook ervaringen uitgewisseld. Het forum is toegankelijk voor iedereen (leerkrachten, directies, CLB-medewerkers,…) die rond gezondheid werkt. Tijdens dit forum probeert de AF GOS samen met de deelnemers op zoek te gaan naar oplossingen voor  aangebrachte knelpunten.

<<

CLB Ankerfiguur GOS - Anne Franken - anne.franken@g-o.be

CLB GO! Genk-Maasland